Blog

Tywydd sefydlog

23.05.18 Postwyd gan: Megan Williams @meganeleri

Tywydd sefydlog

Ar y cyfan, mae mis Mai wedi dod â thywydd teg. Rydym wedi deffro i nifer o ddyddiau sych a braf â’r tymheredd yn aml wedi cyrraedd yr 20au yn enwedig tua’r dwyrain. Gwlewyd y Dydd Llun Gŵyl y Banc cynnar cynhesaf ar gofnod, wedi cyrraedd 26°C yn Felindre. Ac mae hi wedi bod yn y sych iawn yn ystod y mis. Dydi hi heb fwrw glaw yn sylweddol ers y 9fed o Fai! Unwaith eto ddoe, cafwyd diwrnod hyfryd gyda Phorthmadog yn cyrraedd 26°C, y man cynhesaf ym Mhrydain.

Ac unwaith eto heddiw, mae Cymru yn mwynhau tywydd braf sy’n rhoi blas o’r haf inni gyd! Pam y tywydd sefydlog? Yn syml, lleoliad y Jetlif. A beth yw’r Jetlif?  Dyma sy'n diffinio ein tywydd h.y tywydd da neu wael. Mae’n gallu chwythu ar gyflymder o 200mya gan symud systemau tywydd o gwmpas y glôb. Mae’n gorwedd yn uchel iawn, 9-16 Cilomedr uwchlaw arwyneb y ddaear ac ychydig islaw’r ‘tropoffin’. Mae ei leoliad yn darogan os fydd hi’n sefydlog neu’n ansefydlog; gan amlaf, pan fydd y jetlif yn gorwedd i’r gogledd o Ynysoedd Prydain mi fydd hi’n sefydlog ac i’r de yn ansefydlog. Yr wythnos hon, mae’r jetlif yn gorwedd ymhell i’r gogledd gan ddod â thywydd sych a braf ar y cyfan ac mewn awelon sy’n chwythu o’r gogledd-ddwyrain, rhannau gorllewinol gan gynnwys Cymru sy'n gweld y gorau o'r tywydd.

Ac mae’r tywydd ffafriol yn cael ei groesawu’n fawr wrth gwrs, mae byd natur yn ffynnu ar tir yn sychu’n gyflym a nifer o amaethwyr wedi dechrau ar y silwair. Ond yn yr heulwen mae Lefel yr UV yn Uchel ac i’r rhai sy’n dioddef o glefyd y gwair mae Lefel y Paill yn Gymedrol. Felly os fyddwch allan yn mwynhau’r heulwen, cadwch hynny mewn cof.

Felly beth am obeithio na fydd y Jetlif na’r gwasgedd uchel yn symud rhyw lawer wythnos nesa a chroesi bysedd am dywydd caredig ar gyfer Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd! Cadwch lygaid ar y rhagolygon!

Paill

18.05.18 Postwyd gan: Megan Williams @meganeleri

Paill

Mae yna dywydd addawol o’n blaenau ni yn ystod y Penwythnos sy’n newyddion da, ond i’r rhai sy’n dioddef o glefyd y paill mae diwrnodiau braf yn gallu bod yn ddiflas! Gan amlaf, mae clefyd y paill yn gysylltiedig â thymor yr haf ond gall ddechrau mor gynnar â mis Ionawr a gorffen ddiwedd Medi, felly newyddion drwg i’r rhai sy’n dioddef!

Nid y blodau hardd a lliwgar sydd bennaf ar fai am glefyd y paill ond y planhigion di-liw. Rhain sy’n cynhyrchu’r mwyaf o baill, felly coed, gwair a chwyn â phaill y gwahanol blanhigion yn eu hanterth ar wahanol gyfnodau o’r gwanwyn ar haf;

-          Paill y Coed: diwedd Mawrth - canol Mai

-          Paill y Gwair: canol Mai - Gorffennaf

-          Paill Chwyn: diwedd Mehefin - Medi

Mae paill wedi ei wneud o ronynnau mân iawn sy’n cael eu rhyddhau o blanhigion a choed ac mae gan y sawl sy’n dioddef alergedd i’r gronynnau yma. Mae’r planhigion di-liw yn wych am ddefnyddio’r gwynt i chwythu eu paill; gelwir y rhain yn ‘Anemophilous’. Mae’r paill yn fychan a niferus iawn ac yn gallu gwneud eu ffordd i’r trwyn ar lygaid yn hawdd!

Mae clefyd y paill yn effeithio ar 1 mewn 5 o’r boblogaeth ar ran helaeth yn blant gyda bechgyn yn fwy tebygol o fod yn ddioddefwyr! Mae’n arferol i‘r symptomau leihau wrth i blant dyfu a 15%  yn gweld y clefyd yn diflannu’n llwyr erbyn tyfu'n oedolyn.

Felly, mwynhewch y tywydd dymunol yn ystod y dyddiau nesa ond yn byddwch yn ofalus a chofiwch y bydd Lefelau'r UV yn uchel hefyd!

Penwythnos y Pasg

22.03.18 Postwyd gan: Steffan Griffiths @SteffGriff

Gyda tywydd iasol o oer ac eira wedi achosi trafferthion ar draws Cymru ddwywaith y flwyddyn hon yn barod, mae ‘na rai yn dechrau cwestiynu os oes ‘na drydydd cyfnod o dywydd oer ar y ffordd dros y Pasg. Felly beth sy’n debygol o ddigwydd?

Er ein bod wedi gadael y Gaeaf a thywydd mwyn yr wythnos hon wedi arwain at arwyddion o’r Gwanwyn i ymddangos o amgylch Cymru, dyw eira yn ystod y Gwanwyn ddim mor anghyffredin â beth fyddech yn meddwl.

 

 Coed helyg yng Nghefnmeiriadog, Sir Ddinbych yn arwydd o’r Gwanwyn (Llun: Tudur Davies)

Yn ystadegol, mae ‘na fwy o siawns o weld eira ym mis Mawrth na mis Rhagfyr; Yn eu trefn, 4.2 a 3.9 diwrnod i fod yn fanwl gywir, gyda’r ffigwr rhywfaint yn is ar gyfer mis Ebrill – 2.3 diwrnod.

Felly yn amlwg, nid yw cyfnod oer arall allan o’r cwestiwn yn enwedig gan fod rhagolygon hir dymor yn dangos gwyntoedd dwyreiniol a thymereddau oer wrth inni ddechrau penwythnos gŵyl y Pasg, ond mae’n amhosib i roi unryw fanylder ar hyn o bryd ar ba mor oer, os ddaw ‘na eira a faint o eira fydd mewn ardaloedd penodol.

 Tymereddau 1500m yn yr atmosffer. Ychwanegwch 10 – 15C er mwyn cael y rough tymheredd ar wyneb y ddaear. Yn ogystal, byddai gwyntoedd dwyreiniol yn gwneud iddi deimlo rhywfaint yn oerach eto.

Beth bynnag, mae’r haul tipyn cryfach adeg yma o’r flwyddyn, mae’r tir yn cael mwy o amser i gynhesu, ac mae’r dyddiau’n hirach sy’n golygu fod unrhyw eira yn debygol o doddi. O ganlyniad, os fydd penwythnos gŵyl y banc yn troi allan i fod yn oerach na’r arfer, dwi ddim yn meddwl fydd hi nunlle mor wael â’r troeon diwethaf.

Felly yn ôl yr hen ymadroddiad yn llyfr ‘Am y Tywydd’ gan Twm Ellias - peidiwch â chael eich twyllo a diosg eich dillad gaeaf yn rhy fuan!

 

Parhau’n oer, gwyntoedd yn cryfhau, a mwy o eira erbyn diwedd yr wythnos

27.02.18 Postwyd gan: Steffan Griffiths @SteffGriff

Ry’ ni yn ei chanol hi. Ar ôl siarad amdano ers rhai dyddiau bellach, mae’r eira wedi cyrraedd rhannau o Gymru gan achosi problemau ar y ffyrdd gan arwain at ysgolion yn cau, a gyda’r tymheredd braidd yn codi uwchlaw’r rhewbwynt – mae ‘na fwy i ddod.

Yfory, dydd Mercher, er yn fwy gwasgardig mae disgwyl mwy o gawodydd eira, gyda’r eira yn cronni ar ben yr eira sydd wedi syrthio’n barod. Gyda’r gwyntoedd yn dechrau cryfhau’n raddol beth bynnag, mi fydd hi’n teimlo’n iasol.

Ac yna dydd Iau …

Yr un fydd y patrwm i gychwyn gyda’r cawodydd yn chwythu ar draws Cymru mewn gwyntoedd cymedrol, bydd rhain yn raddol gynyddu i wyntoedd cryf o’r dwyrain. Beth bynnag, nos Iau a bore dydd Gwener mae’n troi yn gymhleth wrth i wasgedd isel o’r de – gwasgedd isel sydd wedi’i enwi gan swyddfa dywydd Portiwgal fel Storm Emma, ddylanwadu ar dywydd Cymru. Cryfhau fydd y gwyntoedd i gyflymder o dros 50mya, yn enwedig ar hyd arfordiroedd y de, ac wrth i aer mwynach wrthdaro yn erbyn aer oer, mae’n debygol y bydd hyn yn arwain at eira trwm a chyson, ac o bosib lluwchfeydd a glaw sydd wedi rhewi (freezing rain).

Mae ‘na dal ansicrwydd yn amseriad yr holl beth gyda’r modelau tywydd yn newid o hyd, ond mae ‘na rybudd Oren o eira a rhew i’r de a’r canolbarth yn ystod y cyfnod. Os ddigwyddith hyn, paratowch am drafferthion ac oedi ar y ffyrdd, ond fel yr arfer, fe fydda i’n dod a’r wybodaeth ddiweddara’ i chi wrth i bethau ddod yn fwy eglur.

 

Pa mor oer fydd y tymheredd yn ystod y dyddiau nesaf a beth yw’r siawns o eira?

22.02.18 Postwyd gan: Steffan Griffiths @SteffGriff

Dan ddylanwad ardal o wasgedd uchel, mae wythnos llawn olaf y Gaeaf wedi bod yn ddigon sefydlog, hyd yn oed yn Wanwynol ar brydiau. Cyrhaeddodd y tymheredd 14°C yng Nghaerdydd dechrau’r wythnos, sef tymheredd uchaf i Brydain gyfan fis yma; Gwelwyd arwyddion ym myd natur hefyd gyda’r Lili wen fach, cennin pedr a briallu gwyllt yn ymddangos. Ond, mae ‘na newid ar y ffordd, ac mae’r gaeaf yn mynd i afael, a gafael go iawn.  

Beth sy’n mynd ‘mlaen?

Dros wythnos yn ôl bu cynhesu sydyn uwchben Pegwn y Gogledd mewn ffenomenen sy’n cael ei alw yn ‘Cynhesu Sydyn o’r Stratosffer’ (Sudden Stratospheric Warming) – y tro cyntaf i hyn ddigwydd ers 2013. Yn y pendraw, mae hyn wedi arwain i’r Jetlif, sydd fel arfer yn chwythu o’r gorllewin I’r dwyrain, i wanhau, a newid cyfeiriad. O ganlyniad felly, mae’n galluogi ardal enfawr o wasgedd uchel sydd yn gorwedd ar draws Rwsia i ddylanwadu ar y tywydd, gan arwain at amodau sefydlog. Ond gyda hyn, gan fod yr aer sydd ynghlwm â’r gwasgedd uchel yn deillio o Siberia ble mae’r tymheredd yn ystod y nos yn disgyn islaw -40°C, mi fydd hi’n troi’n oer ofnadwy i ni yma yng Nghymru erbyn dechrau wythnos nesaf.

Pa mor oer?

Mae ‘na dal ‘chydig o ddyddiau i fynd tan y digwyddiad ac felly mae’n anodd rhoi ffigurau pendant i ardaloedd arbennig. Mae ‘na ansicrwydd hefyd ar ba mor hir y bydd y cyfnod oer yn para, ond un peth sy’n sicr yw, mae’n mynd i oeri, ac oeri’n sylweddol gyda’r tymheredd yn ystod y dydd yn disgyn yn agos, ac o bosib, islaw y rhewbwynt. Efallai nad yw hyn yn swnio’n fawr o beth, ond mae hynny tua 8°C gradd islaw’r cyfartaledd arferol ar gyfer yr amser o’r flwyddyn, ac ychwanegwch gwyntoedd cymedrol y dwyrain, yna mi fydd yn oerach fyth. Cyfnod oer ar amser anghyfleus i amaethwyr y wlad wrth inni gyrraedd y tymor wyna, ac mae'n amlwg o'r pol isod nad yw'n dilynwyr ni am weld y cyfnod oer 'chwaith -

 

 Siawns o eira?

Yn syml, mae bron yn amhosib rhagweld eira yn fanwl i unrhyw leoliad mwy na 2 – 3 diwrnod o flaen llaw. Pam? Mae eira yn beth sensitif, a gall y newid lleiaf mewn amodau megis tymheredd yr awyr, uchder, pellter o’r môr a chyflymder y gwynt arwain at wahaniaeth mawr mewn cyfansymiau eira, ac ymhle y bydd yn syrthio.

Wedi dweud hynny, mae’n debygol inni weld cawodydd o eira ddydd Llun, gyda rhain yn troi’n drymach ac yn fwy cyson erbyn ddydd Mawrth. Gan fydd tymheredd yr aer mor oer hefyd, bydd yr eira’n sychach, ar lawr yn hirach ac mi fydd hefyd yn cynyddu’r siawns o luwchfeydd.

Cadwch lygad ar y rhagolygon felly, dilynwch y gwefannau cymdeithasol ar gyfer y diweddaraf, a chofiwch lawrlwytho ein ap i gael y tywydd ar flaen eich bysedd, a hynny yn rhad ac am ddim.

Tywydd, newid hinsawdd a chynhesu byd eang - Beth yw'r gwahaniaeth?

03.11.17 Postwyd gan: Steffan Griffiths @SteffGriff

Mae ‘cynhesu byd eang’ a ‘newid hinsawdd’ yn dermau sy’n cael eu defnyddio’n gamarweiniol, gan eu bod yn dermau sydd ag ystyr gwahanol. Yn debyg, mae ‘tywydd’ a ‘hinsawdd’ yn disgyn i’r un cateogri -  Felly, beth yw’r gwahaniaeth?

Tywydd v Hinsawdd

Mae tywydd yn cyfeirio at stâd yr atmosffêr dros ardal leol a hynny dros gyfnod byr, h.y. munudau, oriau, a dyddiau. Golygir hyn pob math o dywydd megis glaw, gwynt, cymylau, eira, taranau ac ati. Mae tywydd yn rhywbeth lleol ac yn digwydd dros amser byr.

OND mae hinsawdd yn cyfeirio at batrymau hir-dymor a chyfartaledd ffactorau megis tymheredd a glawiad ardal / gwlad / cyfandir penodol, neu hyd yn oed y byd dros gyfnod o dymhorau, blynyddoedd neu ddegawdau. Mae hinsawdd yn rhywbeth bydol dros gyfnod o amser hirach.

Cynhesu Byd Eang

Mae Cynhesu Byd Eang yn cyfeirio at y cynydd cyson yn nhymheredd y ddaear ar draws arwyneb y ddaear ers dechrau’r 20fed ganrif, o ganlyniad i gynnydd yn allyriadau tanwyddau ffosil ers y chwyldro diwydiannol.

Newid Hinsawdd

Mae newid hinsawdd ar y llaw arall yn cyfeirio at sawl elfen o newid bydol yn hinsawdd ardal benodol o ganlyniad i gynhesu byd eang. Mae rhain yn cynnwys cynnydd yn y tymheredd, cynnydd yn lefelau’r môr, llenoedd iâ a rhewlifoedd yn toddi ac yn crebachu, newid ym mhatrymau planhigion ac anifeiliad, a chynnydd mewn tywydd eithafol.

Rhagolygon y tywydd – Sut maent yn cael eu gwneud a pham nad ydynt yn gywir bob tro?

29.09.17 Postwyd gan: Steffan Griffiths @SteffGriff

Er mwyn creu rhagolygon, rhaid yn gyntaf deall yr hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd ar arwyneb y ddaear. I wneud hyn, mae’r Met Office, yn casglu miliynau o fesuriadau o loerennau, llongau, awyrennau a gorsafoedd tywydd o amgylch y byd.

Mae’r holl wybodaeth yma wedyn yn cael ei fwydo i gyfrifiadur enfawr, y supercomputer, sef peiriant pwerus sydd â’r gallu i greu mwy na chan triliwn cyfrifiad yr eiliad fel man cychwyn i redeg hafaliadau cymhleth – hafaliadau sydd wedi’u cynllunio i geisio adlewyrchu deinameg yr atmosffer. Yn y pendraw, canlyniad yr holl beth yw i ddefnyddio’r presennol i geisio deall beth fydd yn digwydd yn y dyfodol.

Wrth gwrs, nid yw’n wyddoniaeth berffaith, ond, mae rhagolygon pedwar dydd nawr yr un mor gywir ag oedd rhagolygon 24 awr dros 30 mlynedd ‘nôl. Mae hyn yn profi datblygiadau enfawr, ond does dim modd rhagweld yr union dywydd ar ardal leol gan fod nifer o ffactorau yn gallu effeithio ar y rhagolygon megis tirwedd, tymheredd, gwynt a gwasgedd i enwi ond rhai.  Gan gofio hyn, mae’n dechrau gwneud synnwyr pam, ar wythnos ble mae dau cyn-gorwynt yn yr hafaliad, bod rhagolygon yn anodd i’w gwneud, a pham bod y modelau a’r rhagolygon yn newid yn ddyddiol.

Ymhellach, mae lleoliad y DU yn creu heriau ychwanegol. Gyda’r DU yn eistedd rhwng Cefnfor yr Iwerydd i’r gorllewin, a chyfandir Ewrop i’r dwyrain, gall newid bychan yng nghyfeiriad y gwynt arwain at newid mawr yn y tywydd.  Yn ogystal, ry’ ni hefyd yn eistedd yn y man canol rhwng aer cynnes y trofannau ac aer oer yr Arctig, a gan fod y Jetlif yn llifo ar y llwybr ble mae’r gwahaniaeth mwyaf mewn tymheredd, golygir fod hinsawdd a thywydd y DU yn fywiog iawn, ble mae’r amodau yn gallu newid yn gyflym iawn.

 

Corwyntoedd Harvey, Irma a Maria – Ai dyma Cynhesu Byd Eang?

19.09.17 Postwyd gan: Steffan Griffiths @SteffGriff

O fewn pythefnos, cafodd UDA, Y Bahamas ac ynysoedd Virgin eu siglo gan ddau gorwynt anferth yn eu tro - Harvey ac Irma.  Dyma ddau gorwynt pwerus wnaeth dorri sawl record meteorolegol, gan gynnwys gwyntoedd cyson o 185mya am 37 awr.  Erioed o’r blaen (ynghyd a Jose) gwelwyd tair corwynt categori 4 neu’n uwch gefn-wrth-gefn-wrth-gefn dros Fôr yr Iwerydd.  Bu colledion bywyd, difrod gwerth biliynau, newid parhaol i edrychiad yr arfordiroedd a’r ynysoedd oedd ar lwybr corwynt Irma, ac unwaith yn rhagor heno, mae corwynt pwerus Maria yn gwneud eu ffordd i ynysoedd bychain Virgin a Puerto Rico.

 

Ydy, mae’n dymor corwyntoedd yn y rhan yma o’r byd, ond yn y bôn, mae atmosffêr a moroedd cynhesach yn sgil Cynhesu Byd eang yn gatalydd i’r stormydd sy’n bwerus yn barod. Nid yw cynhesu byd eang yn arwain at drychineb o’r fath, ond yn sicr mae’n eu gwneud yn waeth.

 

Un o’r prif gynhwysion i greu a chynnal corwyntoedd yw bod tymheredd y môr  >26°C, ac yn achos Irma, roedd yn teithio dros foroedd 30°C+. Yn fydol, mae tymheredd haen top y môr (75m ucha’), wedi cynyddu, ar gyfartaledd, 0.11°C pob degawd rhwng 1971 – 2010, tra bod tymheredd arwyneb y ddaear, ar gyfartaledd, dros y 30 mlynedd diwethaf wedi bod yn gynhesach nag unrhyw ddegawd ers 1850 (IPCC, 2014).

 

Yn ogystal â’r corwyntoedd pwerus, bu tannau gwyllt yn Oregon yn llosgi miliynnau o erwau,  llifogydd dinistriol yn India, Nepal, Bangladesh, Sierra Leone a Nigeria, ac oll yn ddigwyddiadau a chysylltiadau i atmosffêr cynhesach.

 

Felly ie, dyma ddigwyddiadau a sefyllfaoedd mae’r gwyddonwyr wedi bod yn rhybuddio ac yn eu rhagweld ers amser, a gyda Cynhesu Byd Eang, mae’n debygol bydd y corwyntoedd yn gryfach ac yn fwy pwerus, ond hefyd yn digwydd yn llai aml. 

 

 

 

Partneriaeth newydd rhwng S4C a’r Swyddfa Dywydd

02.12.16 Postwyd gan: Steffan Griffiths @SteffGriff

Boed law neu hindda, bydd gwasanaeth tywydd newydd S4C yn cael ei lansio ar 1 Rhagfyr gan ddechrau ar bartneriaeth gyffrous rhwng y Swyddfa Dywydd ac S4C.

Y Swyddfa Dywydd yw Gwasanaeth Tywydd Cenedlaethol Prydain ac mae’r sefydliad yn enwog ar draws y byd am ei arbenigedd yn darogan y tywydd. Yn ôl safonau a osodwyd gan Sefydliad Feteoroleg y Byd, model darogan y Swyddfa Dywydd yw’r un mwyaf cywir ar y ddaear.

Gyda thywydd Cymru mor gyfnewidiol ar adegau, bydd y system sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio gan y Weinyddiaeth Amddiffyn, awdurdodau lleol, Gwylwyr y Glannau a thimau achub mynydd, yn siŵr o wneud gwahaniaeth yn ôl Steffan Griffiths, sy’n rhan o dîm cyflwyno’r tywydd gyda Chris Jones ac Yvonne Evans.

“Mae gan y Swyddfa Dywydd enw da a hygrededd pan mae hi’n dod at ddarogan y tywydd. Maen nhw’n cydweithio gyda bron iawn pob sector a diwydiant - a rhan fechan o’u gwaith yw gwaith darlledu,” esbonia Steffan sy’n dod o Peniel yn Sir Gaerfyrddin.

“Y Swyddfa Dywydd yw’r ddarpariaeth orau o ran y tywydd ac mae ein partneriaeth gyda nhw’n golygu y bydd y gwylwyr yn elwa ar ragolygon tywydd o’r ansawdd uchaf.”

Yn ogystal, bydd y gwasanaeth tywydd newydd yn defnyddio system graffeg Visual Cortex sydd wedi cael ei ddatblygu gan Presentation Cartography i’r Swyddfa Dywydd. Mae’r system yn defnyddio ystod eang o ddata am y tywydd er mwyn darogan yn ogystal â chynnwys gwybodaeth am y traffig a’r amgylchedd. 

Ychwanegodd Steffan: “Mae’r tri ohonom - Chris, Yvonne a finnau - yn gyffrous iawn am y graffeg gan ein bod ni’n symud o symbolau statig i graffeg sy’n symud ar draws y sgrin. A gan fod gennym ni fynediad at y doreth o wybodaeth sy’n cael ei gasglu gan y Swyddfa Dywydd, mae’r potensial i wneud pethau gwahanol yn anferth.”

Bydd gwefan ac ap newydd sbon hefyd yn cael eu lansio i gyd-fynd â’r gwasanaeth newydd gan ddod a holl dechnoleg y Swyddfa Dywydd yn syth i’ch cyfrifiadur neu declyn. A gyda chynnydd dramatig yn nifer ymwelwyr antur i Gymru, does dim dwywaith y bydd ap tywydd newydd S4C yn hanfodol wrth grwydro mynyddoedd Eryri neu lwybr arfordir Sir Benfro.

Meddai Tom Shapland, pennaeth cyfryngau a phartneriaethau cynnwys yn y Swyddfa Dywydd:

"Rydym yn hynod falch o fod mewn partneriaeth ag S4C gyda’r gwasanaeth tywydd ar ei newydd wedd. Bydd cynulleidfaoedd Cymru yn gweld gwahaniaeth go iawn i'r gwasanaeth tywydd gan y bydd y system graffeg newydd yn dod a thirwedd Cymru yn fyw a bydd y rhagolygon yn fwy atyniadol. Yn ychwanegol at y darlledu, bydd defnyddwyr gwefan ac ap S4C Tywydd hefyd yn elwa ar ein rhagolygon byd enwog yn ogystal â’n Rhybuddion Tywydd Garw Cenedlaethol fel y gall pawb baratoi at aros yn ddiogel, beth bynnag fo’r tywydd."

Meddai Comisiynydd Cynnwys Ffeithiol S4C, Llion Iwan: “Rydym ni’n medru profi tywydd gwahanol iawn ar yr un diwrnod yng Nghymru. Bydd ein gwasanaeth tywydd yn medru rhoi’r wybodaeth diweddara yn gyson, a hynny’n gywir i ardaloedd penodol. Mae’n enghraifft wych o sut mae S4C yn darparu gwasanaeth cyfoes i Gymru gyfan.”

Penwythnos sefydlog wedi’r gwynt a’r glaw

10.11.16 Postwyd gan: Steffan Griffiths @SteffGriff

Gyda’r penwythnos yn agosau mae’n edrych yn debyg byddwn yn dechrau ar nodyn digon gwlyb a gwyntog.

Nos wener, gyda cyfres o ffryntiau’n croesi’r wlad o’r gorllewin o dan ddylanwad ardal o wasgedd isel, tipyn o law trwm a chyson fydd yn disgyn ar draws Cymru. Ond, gyda’r mwyafrif o’r glaw yn disgyn dros nos, bydd wedi clirio’r mwyafrif o Gymru erbyn canol bore dydd sadwrn i adael penwythnos mwy sefydlog ar y cyfan.

alt here
alt here

Dydd sadwrn, wedi’r glaw cynnar, fydd hi’n sych ar y cyfan gyda chyfnodau da o heulwen – dim ond ambell gawod gyda’r pnawn. Gwyntoedd ysgafn i gymhedrol, gyda’r tymheredd tua 9°C yn y mewndiroedd, tra’n cyrraedd 12 – 13°C ar hyd yr arfordiroedd.  A digon tebyg fydd y tywydd dydd sul hefyd gyda cefnen o wasgedd uchel yn rheoli. Wneith hi barhau’n sefydlog gyda chyfnodau da o heulwen, y gwyntoedd yn aros yn ddigon ysgafn a’r tymheredd erbyn hynny rhwng 8 - 11°C.